Văn bản/Hướng dẫn
Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
Về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018-2019
Về việc đôn đốc hoàn thành báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019