Văn bản/Hướng dẫn
Công văn số 3843/BGDĐT-VP ngày 29 tháng 9 năm 2020 về việc thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020 - 2021
Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
Về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018-2019