Văn bản/Hướng dẫn
Công văn số Công văn số 4497/BGDĐT-CNTT ngày 06/10/2021 V/v hoàn thiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2020-2021 và triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2021-2022
Công văn 4108/BGDĐT-GDTC ngày 20/9/2021 về việc thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh
Công văn số 2192 /BGDĐT-VP về Báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2020 - 2021.