Văn bản/Hướng dẫn
Công văn Số: 1246/BGDĐT-CNTT V/v rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên CSDL ngành
Công văn số 255/BGDĐT-ĐANN ngày 18/01/2023 về việc báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022
Công văn số:5342 /BGDĐT-CNTT V/v thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL giáo dục đào tạo
Công văn 2201/BGDĐT-CNTT ngày 27.5. v/v báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2021-2022