Văn bản/Hướng dẫn
Công văn số 674/CNTT v/v báo cáo tình hình triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDL toàn ngành
Hướng dẫn các Trường nhận tài khoản, cài đặt và sử dụng Ứng dụng An Toàn COVID-19